Go to Top

Secundària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que han de seguir obligatòriament els vostres fills quan acaben l’Educació Primària.
Aquests ensenyaments tenen una durada de quatre cursos: comencen normalment l’any en què compleixen 12 anys i acaben als 16 anys.
L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’organitza en diferents matèries obligatòries que els vostres fills han d’estudiar al llarg dels quatre cursos. En els tres primers aquestes matèries es complementen amb algunes hores de matèries optatives. A 4t d’ESO l’optativitat augmenta i, a més de les obligatòries, el vostre fill o filla podrà escollir tres matèries optatives, segons les seves característiques i expectatives posteriors.
A tots els cursos els vostres fills tindran assignat un tutor o tutora encarregat d’orientar-los.
A més, al quart curs, rebran una orientació específica per tal que coneguin quins són els estudis que poden seguir una vegada acabada l’ESO i les sortides laborals que té cadascun dels estudis.
Cada matèria té uns objectius i continguts propis. Aquests objectius i continguts han de tenir en compte el desenvolupament de les competències bàsiques.
Una competència és la capacitat per aplicar coneixements, habilitats i actituds apresos en diferents contextos, és a dir, ser capaç de fer servir tot el que s’ha après a classe per aplicar-ho a diferents situacions quotidianes.
Les competències bàsiques es treballen i es desenvolupen des de cadascuna de les àrees que s’estudien a l’ESO. Les activitats que programen els professors al llarg del curs tenen com a objectiu essencial que els vostres fills/filles les assoleixin. De la mateixa manera, són avaluades des de cadascuna de les matèries.
Les vuit competències que s’han d’assolir a l’etapa d’ESO són les que es consideren bàsiques per afavorir que els vostres fills siguin autònoms a l’hora d’aprendre i tinguin un desenvolupament personal i social ple:
· Competència comunicativa lingüística i audiovisual
· Competències artística i cultural
· Tractament de la informació i competència digital
· Competència matemàtica
· Competència d’aprendre a aprendre
· Competència d’autonomia i iniciativa personal
· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
· Competència social i ciutadana

Matèries de 1r, 2n i 3r d’ESO

Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO són:
· Ciències de la naturalesa
· Ciències socials, geografia i història
· Educació física
· Educació per a la ciutadania i els drets humans
· Educació visual i plàstica
· Llengua catalana i literatura
· Llengua castellana i literatura
· Llengua estrangera
· Matemàtiques
· Música
· Tecnologies

Les matèries optatives dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO són:

· Més que matemàtiques
· Segona llengua estrangera (Alemany)

El treball de síntesi

A més d’aquestes matèries, els vostres fills hauran de fer, cada curs, un treball de síntesi. Aquest treball es fa en grup i el componen activitats on es plantegen problemes relacionats amb la vida pràctica en què s’hagin de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries i aplicar de forma conjunta les capacitats i habilitats que s’han treballat al llarg del curs. En el treball de síntesi els vostres fills han de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Matèries de 4t d’ESO

Al 4t curs d’ESO els vostres fills/filles tindran unes matèries obligatòries, que seran les mateixes per a tots, i unes altres d’optatives específiques, és a dir, que podran escollir entre unes quantes. El centre informarà i orientarà els vostres fills perquè l’elecció de matèries optatives específiques els pugui ser útil en la seva trajectòria acadèmica o estudis posteriors. El centre us ajudarà a escollir les matèries optatives d’acord amb les capacitats, habilitats i la preferència d’estudis postobligatoris dels vostres fills.
Les matèries comunes de 4t curs d’ESO són:
· Ciències socials, geografia i història
· Educació ètica cívica
· Educació física
· Llengua catalana i literatura
· Llengua castellana i literatura
· Matemàtiques
· Llengua estrangera (Anglès)

Les matèries optatives específiques de 4t curs d’ESO són:
· Biologia i geologia
· Educació visual i plàstica
· Física i química
· Llatí
· Música
· Segona llengua estrangera (Alemany)

Els vostres fills/filles hauran d’escollir tres matèries optatives.

El projecte de recerca

Si els vostres fills/filles estudien 4t d’ESO hauran de fer també un projecte de recerca. Aquest projecte consisteix en l’elaboració d’un treball en equip sobre un tema escollit i acotat, en part, pels mateixos estudiants segons els seus interessos i motivacions. Un professor o professora els guiarà perquè el puguin elaborar i els orientarà per trobar la informació a partir de diferents fonts. Finalment, hauran d’arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral.
A partir de les activitats de recerca, els vostres fills/filles han de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual. De la mateixa manera, han de cooperar i col·laborar en el treball en equip. Durant la realització del treball utilitzaran especialment les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal, és a dir, ser capaços d’utilitzar recursos per cercar noves informacions que els permetin ampliar els seus coneixements per sí mateixos.