Go to Top

Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per adquirir les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col.lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

El paper dels i de les mestres en aquesta etapa és fonamental perquè els nens i les nenes valorin el que significa aprendre i adquireixin la competència d’aprendre a aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment. El professorat d’aquest centre orientarà, acompanyarà i estimularà, impulsarà l’hàbit de descoberta i la creativitat i evitarà dogmatismes. Per això, al costat dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge, serà fonamental una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat.

Les competències bàsiques a assolir a l’educació obligatòria s’organitzen en dos grups; unes són les més transversals, que són la base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal; i un segon grup, les més específiques, relacionades amb la cultura i la visió del món, que farà que les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades.

Tenint present que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar en èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta, l’escola potenciarà la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves.

A la nostra escola tenim en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat; adeqüem l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges; seleccionem i organitzem de manera adequada els continguts que es pretenen que els nens i les nenes aprenguin; potenciem que l’activitat de classe discorri en les millors condicions possibles perquè l’alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap; per plantejar els dubtes; per reelaborar el coneixement; i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís; posarem els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap discriminació.

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *