Go to Top

Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

El segon Cicle d’Educació Infantil (nens de 3 a 6 anys) té com finalitat contribuir i assegurar el desenvolupament del nen en tots els àmbits de la persona: emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu sempre amb la col·laboració de les famílies. D’aquesta manera, es tractarà de proporcionar un clima i entorn de confiança on els nens se sentin acollits i amb ganes d’aprendre.

Aquesta etapa ha de preparar el nen per viure i conviure en el nostre món actual. No es tracta d’esperar que els infants desenvolupin les competències bàsiques que els portin a una plena autonomia o a la possibilitat de resoldre problemes molt diversos ja que aquests aspectes requereixen nivells de complexitat elevats i en moltes ocasions encara necessiten la tutela dels adults. El que sí ha d’assegurar aquesta etapa és l’establiment d’unes bones bases en aquestes capacitats que faran possible que el nen, més endavant, adquireixi les competències bàsiques per a la vida en el món, això sí, quan la seva maduresa ho permeti.

Les capacitats a desenvolupar seran de diferents tipus: motrius, cognitives, emocionals, relacionals i d’inserció i actuació social i s’organitzen al voltant dels següents eixos:

–         Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

–         Aprendre a pensar i comunicar.

–         Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

–         Aprendre a conviure i habitar el món.

Del mateix mode, pel desenvolupament d’aquestes capacitats i per tal d’aconseguir progressivament aquests objectius, s’actuarà en els tres àmbits d’experiència que tenen sentit pel nen de 3 a 6 anys: un mateix, l’entorn i els llenguatges (verbal, matemàtic, musical, corporal i plàstic)

A la nostra escola volem abordar tots aquests aspectes i apostem per una educació encaminada al desenvolupament integral dels nens tot basant-nos en una metodologia orientada a l’experimentació, el raonament, l’observació i sobretot fonamentada en el joc. El treball per racons i per projectes unit a la feina tradicional (fitxes) ens ajuden a aconseguir aquesta fita i ens dóna l’oportunitat de situar el nen com protagonista del seu propi aprenentatge. A banda d’això i tenint en compte els temps actuals prioritzem la utilització de les noves tecnologies i l’aprenentatge de l’anglès.

Malgrat això, l’escola no es limita només a l’ensenyament de continguts i donem molta importància a les activitats que es realitzen fora de l’escola. És per això, que dins l’horari escolar s’organitzen diverses activitats a part de l’ensenyament reglat que considerem obligatòries i tan importants com les anteriors:

– Natació un cop per setmana.
– Sortides lúdiques i de caire cultural i plàstic.
– Colònies a P5 en contacte amb la natura.
– Celebració de festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval)
– Treballem per tal que la nostra oferta educativa permeti potenciar les capacitats dels nostres alumnes i afavorir el seu aprenentatge futur.