Go to Top

Estimulació Logopèdica

ESTIMULACIÓ LOGOPÈDICA

Estimulant de ben petits l’aparell bucofonatori, s’aconsegueix prevenir molts defectes de pronunciació i contribueix al desenvolupament de les capacitats necessàries per a la lectura. Aquest projecte vol donar resposta a un problema cada vegada més freqüent a la nostra societat i és que, moltes vegades, hi ha nens i nenes amb dificultats tant de discriminació auditiva com de capacitat productiva d’alguns sons. Aquestes dificultats són produides normalment pel poc coneixement fonètic i fonològic, pel poc entrenament funcional dels òrgans de l’articulació per part dels nens i pels mals hàbits adquirits a casa, principalment del fet de perllongar els aliments triturats, xumets i biberons més enllà del seu estadi. També es poden trobar, tot el col.lectiu de nens i nenes, amb problemas auditius derivats d’otitis de repetició o bé de sordeses.

Tot i que fins al voltant dels 6 anys els nens no solen aconseguir una maduresa articulatòria, això no impedeix que, abans ò després d’aquesta edat puguin aparèixer dificultats en el punt d’articulació, en la regularitat de la missió o sobre la coordinació de l’aparell neuromuscular que la regula.

Per aconseguir aquesta millora, són imprescindibles una bona coordinació de l’aparell bucofonatori i un bon control respiratori. Sabem que estimulant des dels 3 anys l’aparell bucofonatori, s’aconsegueix prevenir molts defectes de pronunciació.

Perquè un nen parli bé ha de poder, voler i saber-ho fer. El poder i el saber vénen determinats per la integritat en els sistemes, els òrgans i els aprenentatges. I el poder per la incidència dels estímuls. Partint d’aquesta base, pensem que és important engegar aquest projecte estimulador.

Es presenta com un racó dins l’aula, on diariàment es realitzen activitats engrescadores i creatives, dirigides per una banda a millorar la percepció auditiva amb: jocs fonològics, per tal d´assegurar una correcta pronunciació; jocs de sons –sorolls, que desenvolupen les capacitats d’identificació-discriminació; i per altra banda a prendre consciència del seu aparell fonador amb: jocs de repiració, per assolir una correcta fonació; jocs d’habilitats motores de llengua i llavis, per controlar la seva mobilitat i poder tenir accés als punts d’articulació dels sons de la parla i adquirir agilitat i una bona dicció.

Els objectius que es pretenen són: fer una estimulació del llenguatge i la parla a l’escola mitjançant un context lúdic. Això NO vol dir en absolut sessions de treball dedicades a exercicis de correcció, sinó posar en pràctica activitats, estratègies i orientacions metodològiques, facilitar recursos per tal que tots el alumnes puguin adquirir les habilitats necessàries en l’ús del llenguatge, donar eines per millorar la parla dels alumnes, és a dir, donar situacions i exercics estimuladors on l’automatització i la  integració es van adquirint de forma sistemàtica i progressiva a través de les activitats plantejades.

A més, amb la intervenció estimuladora del llenguatge oral es contribueix al desenvolupament de les capacitats necessàries per a la lectura, que constitueix la base en la gran majoria dels aprenentatges posteriors.