Go to Top

Els esports

ELS ESPORTS

L’escola mostra l’activitat física i l’esport com una forma excepcional per fomentar la salut, per aquest motiu, proporciona activitats lúdiques que són adaptades a cada moment evolutiu.

En les activitats que es portaran a terme durant el curs, es pretén que l’alumnat aconsegueixi assolir els següents objectius:

– Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats de cada situació.
– Afavorir el desenvolupament emocional i afectiu.
– Relacionar-se amb els seus companys amb respecte, cooperació i acceptació de les habilitats de cadascú.
– Adquirir hàbits d’higiene durant la pràctica de l’activitat física.

EDUCACIÓ INFANTIL

Dins de la programació d’educació infantil, els més petits de l’escola realitzaran les següents activitats:

– Desenvolupament del cos
– Potenciar les capacitats i destreses corporals per prendre consciència dels límits de cadascú
– Estimular el respecte per les normes de convivència i les regles del joc.
– La nostra aposta per la Llengua Anglesa fa que les hores de Psicomotricitat les impartim en Anglès.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Els alumnes d’educació primària assoliran els seus objectius a través dels següents continguts:

– Control i consciència corporal
– Habilitats motrius bàsiques i específiques
– Capacitats condicionals
– Expressió corporal
– Jocs populars i tradicionals
– Esports

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

A més de realitzar activitat física i esports, es vol promoure el desenvolupament de les competències. És per aquest motiu, que volem aconseguir que els alumnes:

– Obtinguin eines necessàries per entendre el món
– Esdevinguin persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural
– Siguin conscients del procés d’ensenyament aprenentatge.
– Tinguin la capacitat d’aplicar allò que hagin après en les diferents situacions que planteja la realitat.